Aansprakelijkheid

 

Bestuurders van koren en zangverenigingen zijn in beginsel niet met hun privé-vermogen aansprakelijk omdat zij handelen namens de rechtspersoon. Bestuurders kunnen echter op grond van verschillende wettelijke bepalingen persoonlijk worden aangesproken voor handelingen van de rechtspersoon waarvan zij bestuurder zijn. Naast de bestuurders kan de persoonlijke aansprakelijkheid ook gelden voor "feitelijke" bestuurders. Dit zijn personen die het beleid van de rechtspersoon mede hebben bepaald, alsof zij bestuurders waren.

 

De persoonlijke aansprakelijkheid bestaat al direct na de oprichting (het gezamenlijke besluit om bijv. een koor of zanggroep te beginnen) van de rechtspersoon. De rechtspersoon moet na de oprichting direct worden ingeschreven in het handelsregister. Gebeurt dit niet, dan is naast de rechtspersoon iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor elke rechtshandeling waardoor de rechtspersoon wordt gebonden.

 

Enkele verschillende vormen van persoonlijke aansprakelijkheid:

 

Aansprakelijkheid tegenover de rechtspersoon zelf

Een bestuurder die zijn taak niet behoorlijk vervult, kan door de rechtspersoon die hij bestuurt aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij veroorzaakt.

 

Voorbeeld:

Een bestuurder sluit namens een koor een lening af tegen veel te hoge rente. Het koor wil van de lening af en kan de schade van de afkoop van de lening verhalen op de bestuurder.

Bij een schadeclaim van een rechtspersoon tegen een bestuurder blijkt het in de praktijk echter niet eenvoudig aan te tonen dat de bestuurder zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld.

 

Aansprakelijkheid tegenover derden: vanwege een onrechtmatige daad

Iemand die schade lijdt als gevolg van een onrechtmatige daad door een rechtspersoon, kan de schade op twee manieren verhalen:

1. door de rechtspersoon aansprakelijk te stellen;

2. door de bestuurder van de rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk stellen (als de onrechtmatige daad hem persoonlijk verweten kan worden).

 

Voorbeeld:

Een bestuurder sluit een contract namens een koor, terwijl hij weet dat het koor zijn verplichtingen uit het contract niet kan nakomen.

In de praktijk stelt de benadeelde partij eerst de rechtspersoon aansprakelijk en pas in tweede instantie de bestuurder.

 

Aansprakelijkheid tegenover fiscus en UWV

In bepaalde omstandigheden zijn bestuurders en "feitelijke" bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor schulden aan de fiscus en het UWV (Uitvoeringsorgaan WerknemersVerzekeringen).

Deze aansprakelijkheid geldt echter alleen voor bestuurders van rechtspersonen die vennootschapsbelasting moeten betalen. Bestuurders van koren die geen onderneming drijven vallen dus niet onder deze aansprakelijkheid.

 

Aansprakelijkheid bij een faillissement

Wanneer een rechtspersoon failliet gaat, kan de curator de bestuurders met hun privé-vermogen aansprakelijk stellen voor de schulden, als aan twee voorwaarden is voldaan:

• de bestuurders hebben hun taak kennelijk onbehoorlijk vervuld; en

• het is aannemelijk dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

 

Deze aansprakelijkheid geldt echter alleen voor bestuurders van rechtspersonen die vennootschapsbelasting moeten betalen. Bestuurders van koren die geen onderneming drijven vallen dus niet onder deze aansprakelijkheid.

 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Een bestuurder kan ook aansprakelijk worden gesteld voor een strafbaar feit binnen zijn vereniging of stichting.

 

Als de bestuurder van een strafbare feit op de hoogte is en onvoldoende daadkracht heeft getoond bij het beëindigen of voorkomen hiervan, kan hij als dader worden veroordeeld. Hiervoor is het niet nodig dat de bestuurder het strafbare feit zelf heeft gepleegd of bevorderd.

 

Bron: kvk

 

Delen: