Welke rechtsvorm past het beste bij jouw groep?

 

Vereniging

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die een bepaald doel willen bereiken. Het maken van winst om onder de leden te verdelen, mag geen doel zijn. De winst moet ten goede komen ...lees meer

 

Stichting

Een stichting kent geen leden en is opgericht om met een vermogen een doel te realiseren. In de statuten staat vermeld welk doel dat is. Een stichting mag wel winst maken, maar er zijn beperkingen bij de uitkering van de winst ...lees meer


Het bestuur

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het beleid van een koor of zanggroep en de manier waarop dat wordt uitgevoerd. Van elk bestuurslid wordt daarom een proactieve inbreng verwacht.

 

De belangrijkste aandachtsgebieden van het bestuur zijn:

- Bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden

- Controle toezicht doelstellingen

- Algemeen beleid

- Muzikaal beleid

- Financiën

- Evenementen

- PR activiteiten en communicatie

Het bestuur stuurt alleen op de hoofdlijnen (missie, visie / strategie). Het houdt zich primair met beleidszaken bezig.

 

Samenstelling bestuur

Voorzitter

De voorzitter is (mede) het gezicht van het koor naar buiten en naar binnen en zorgt voor de handhaving van de statuten, het huishoudelijk reglement en het soepel lopen van de verschillende processen.

Taken:

- Organiseert- en zit de bestuursvergaderingen voor en leidt deze

- Structureren van elk overleg (doelgericht)

- Is positief en motiveert overige bestuursleden

- Hij/zij coördineert en zorgt dat bestuurstaken worden uitgevoerd

- Verzorgt representatieve taken en coördineert speciale activiteiten

 

Vice-voorzitter

Ondersteunt de voorzitter en neemt bij afwezigheid zijn/haar taken over.
Taken:

- Vervangt voorzitter bij afwezigheid

- Nader af te spreken met de voorzitter

 

Secretaris

De secretaris voert de integrale correspondentie namens het algemeen bestuur.

Taken:

- Notuleert de bestuursvergaderingen

- Maakt van elke vergadering een verslag

- Stelt de agenda op voor bovengenoemde vergaderingen

- Stuurt de uitnodigingen van alle vergaderingen

- Verzorgt de (tijdige) verzending van relevante stukken

 

Penningmeester

De penningmeester beheert de financiën van de Stichting en rapporteert zijn bevindingen aan het bestuur. Tevens fungeert de penningmeester als budgethouder.

Taken:

- Draagt zorg voor een deugdelijke financiële administratie

- Controleren van bijzondere binnenkomende rekeningen en declaraties

- Draagt zorg voor het betalen en incasso van de gelden

- Is belast met het opmaken van de jaarrekening inclusief begroting

- Opstellen, controle aanvragen subsidies

 

Overige bestuursleden

Overige bestuursleden krijgen taken toegewezen als PR, muziekcommissie, evenementencommissie etc.

 

Delen: